Általános iskolai első osztályos beiskolázási információink
Tartalomjegyzék
Általános iskolai első osztályos beiskolázási információink
Szülői vélemények
A kora gyerekkori idegennyelv-tanulásról
A Viselkedés Támogató Tanítása
Minden oldal
Jelentkezési lap, nyílt nap, szülői vélemények és az idegen nyelvoktatási koncepcióról:
 
 
NYÍLT NAPOK A SZIGNUM-ban:
 
 
 

 Jelentkezési lap beszerezhető iskolánkban vagy letölthető oldalunkról!          

 

Jelentkezési lap

 


 ELSŐSEINK CSALÁDJAINAK VÉLEMÉNYE A SZIGNUM-RÓL

 

Miért is ajánlom a SZIGNUM iskolát fél év eltelte, saját tapasztalat alapján a szülők figyelmébe?

A jó iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a gyermek, s így közvetve a szülő életét is. Nagyon fontos a pedagógus és a szülő kapcsolata, ami ebben az iskolában intenzíven működik. Osztályunkban az osztályfőnök, Ica néni létrehozta a SZIGNUM 2017. 1/b csoportot a közösségi oldalon, ahol naprakészen tájékoztatást kapunk a gyermekkel kapcsolatos történésekről, feladatokról, így minden információ eljut hozzánk. Bepillantást nyerünk gyermekeink hétköznapjairól, az órákról, a tanító néni által készült fotók segítségével. Kis létszámú osztályok vannak, ami több szempontból kedvező a gyerekek számára. A pedagógusok – gyermekek közötti konfliktus kezelése előnyösen megoldott, a sokféle rendezvény, összejövetel közelebb hozza egymáshoz a pedagógust-gyermeket, pedagógust-szülőt. A gyermekem örömmel jár iskolába és örülök, hogy a SZIGNUM mellett döntöttünk.

                                                                                                                                      Vitoris Adrienn

 

Eleinte kicsit féltem, hogy a templomba járás és a hittan túlzottan erőltetett lesz, de azt tapasztaltam, hogy gyermekközpontú az erkölcsi nevelés és a gyerekek szeretik ezeket az alkalmakat. Mivel már a lányunknál is elégedettek voltunk a SZIGNUM-mal, ezért a fiunkat is ide írattuk be. Közel lakunk az iskolához, ami nagyon praktikus. Leginkább azért örülök, hogy ide járnak a gyermekeink, mert a tanulmányaik befejeztével egy alapfokú nyelvvizsgával is rendelkezni fognak, ami előnyükre válik a továbbtanulásnál is.   Rácz Ágnes

 

Köszönettel és hálával tartozunk az iskola vezetőségének, a tanítóknak és a konyhai dolgozóknak, hogy lehetővé teszik gyermekeink számára az egyéni étrend szerinti étkezést. Továbbá, nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy az osztályok kis létszámúak, így egy tanulóra nagyobb figyelem jut; összetartóbb osztályközösség alakul ki. Az iskola legfőbb erőssége, az angol nyelv oktatása is eredményesebb így. Minden feltétel adott, hogy gyermekeink nyelvvizsgával ballagjanak el a nyolcadik osztályból. 

                                                                                                                                                                   Bartháné Hell Gabriella és Bartha Attila Viktor

 

Mi azért választottuk a SZIGNUM-ot, mert itt a tárgyi tudáson túl, a gyermek érzelmi fejlődése és lelki élete is fontos. Dömösi Emese

 

 


KORA GYERMEKKOR ÉS AZ IDEGENNYELV-TANULÁS
 
   „Globalizálódó világunkban sokkal könnyebben eligazodnak azok, akik idegen nyelveket beszélnek. Az Európai Unióban a nyelvtudás különösen fontos kincs. Az 1991-es Maastrichti Szerződés már körvonalazza az EU oktatáspolitikáját, stratégiáját, melynek lényege, hogy az EU a rendelkezésre álló erőforrásokat felhasználva, olyan innovációk elindítását segíti elő, amelyek a nemzeti rendszereket a közös cél elérése irányába mozdíthatják el. A kidolgozott stratégiák tantervek készítésére, tananyagokra és az oktatási folyamatokra vonatkoznak. Az EU egyes tagországainak hagyományaival és eredményeivel összhangban álló átfogó nyelvoktatási koncepció a következő kulcsfontosságú alapelveken nyugszik:
mindenki számára elérhető nyelvtudás, mely valamennyi európai állampolgár joga és szükséglete
életmóddá váló nyelvtudás, mely gyakorlati készségeket fejlesztve a mindennapi élethelyzetekben sikeres kommunikációhoz vezet
a nyelvtanuló igényein, érdeklődésén, egyéni képességein és a számára elérhető ismeretszerzési forrásokon alapuló nyelvoktatás biztosítása.
   A rendszerváltás óta – Magyarországon – az idegen nyelvek, mindenekelőtt az angol és a német nyelv iránti érdeklődés robbanásszerűen növekedett. Ez valamennyi korosztályra, de különösen az iskoláskorúakra érvényes: a gyermek és a szülő közös igénye, hogy a közoktatásból kikerülők legalább egy, de inkább két idegen nyelven tudjanak hatékonyan kommunikálni. (..) A gyakorló szakemberek tapasztalatai arra utalnak, hogy az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás során az anyanyelv elsajátításához hasonló folyamatok során rögzülnek az idegen nyelv szavai s bizonyos mélységig nyelvtani szabályai. Mindez azonban csak akkor következik be, ha az egész folyamatot a játékosság, a spontaneitás hatja át. Az így megszerzett nyelvtudás birtokában a későbbi tudatos nyelvtanulás lényegesen hatékonyabban és kevesebb kudarccal mehet végbe. (..)Egy nemzetközileg elismert kutató, Singleton hosszú ideje kutatja a kisgyermekkori nyelvi nevelés hatékonyságát, azon belül is az életkor és a nyelvtanulás hatékonyságának összefüggéseit. Azt írja: „Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el. Erre vonatkozóan sok bizonyíték van, s nincs ellenbizonyíték.”
   A korai idegennyelv-elsajátítás értelme felkelteni az igényt a minél sokszínűbb tartalmakon alapuló anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció iránt. Ha felnő egy olyan generáció, amely ezzel a módszerrel közeledett az idegen nyelvek tanulásához, valószínű, hogy sokkal több, magyar és idegen nyelven egyaránt jó kommunikációra képes felnőtt lesz majd a magyar társadalomban is.” (Forrás: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, A kora gyermekkor pedagógiája szakirány. Csenger Lajosné munkája teljes terjedelmében az interneten megtalálható)
 

VITT A SZIGNUM-BAN
 
2012. szeptemberétől a SZIGNUM mindhárom tagozatán bevezette a Viselkedés Támogató Tanítás (VITT) nevelési-fegyelmezési módszerét a napi munkába, ami Magyarországon példa nélkül álló kezdeményezés.
A VITT egy rendkívül eredményes nevelési-fegyelmezési módszer, amely a pozitív visszacsatolásokon alapszik. Lényege, hogy arra törekszik a pedagógus, hogy azt emelje ki a diák viselkedésében és munkájában, ami jót, azaz dicsér. Az iskola megfogalmazza az elvárt viselkedés szabályait, mely erények és iskolai helyszínek szerint csoportosítja azokat a viselkedési szabályokat, melyeket az iskola fontosnak tart. Ezeket a pedagógusok ismertetik a diákokkal, kiplakátolják, gyakorolják. Ezután a nevelők kifejezetten azt figyelik, mikor tartják be a tanulók a megfogalmazott szabályokat. Ilyenkor elismerésüket fejezik ki, és a helyes viselkedést névre szóló dicsérőcédulák osztásával jutalmazzák, melyeket a diákok egy közös ládában gyűjtenek. Minden héten sorsolnak egyet a ládából, a kihúzottnak hetente apró ajándék jár. A dicsérőkártyákat nem csak a tanárok oszthatják, lehet kapni minden alkalmazottól, aki az iskolában találkozik a diákokkal, mert mindenki egységesen ugyanazt az elvárás rendszert közvetíti. Természetesen a VITT nem jelenti azt, hogy nem lehet rászólni egy diákra valami helytelen cselekedetért, sőt büntetést is lehet kapni. Tehát az iskola fegyelmi szabályai továbbra is érvényesek, csak a viselkedéshez való hozzáállás módja változott meg. Nem a büntetésen van a hangsúly, hanem az elvárt magatartás megtanításán. 
A VITT eredményei:
A pedagógusok pozitív hozzáállása pozitív légkört teremt, amelyben mindenki jobban érzi magát, így nem csak jónak lenni könnyebb, hanem tanulni is.
A megfelelően választott jutalmak motiválják a diákokat a szabályok betartására. 
A gyerekek közt elkezd vonzó, követendő lenni a helyes viselkedés. 
A tanulók megtanulják, hogy a szabályok következetesen érvényesek.